Kontakt!

00355 68 40 92 161

NDËRTIME CIVILE

NDERTIME    ENERGJITIKË 

NDËRTIME RRUGORE

PRODHIM MATERIALE NDËRTIMI

NDËRTIM UJËSJELLËSA DHE KANALIZIME

 

Na kontakto